Houston Branch
International Dyslexia Association
P.O. Box 980413, Houston, Texas 77098-0413

Email: helpline@houstonida.org